Privacyverklaring Balanskompass

Disclaimer

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Balanskompass aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Balanskompass is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Mocht u naar aanleiding van deze website contact met Balanskompass op willen nemen dan kan dat op de pagina contact vind u de contact gegevens.

Privacyverklaring van Balanskompass

Balanskompass respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar cliënten en bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden we ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) hieraan stelt.

We leggen u uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken.

De beveiliging van uw gegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Actief verstrekte gegevens

Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e- mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op onze website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens

Om de website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet- persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, het klikgedrag, het bezoektijdstip en de bezoekfrequentie.

We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarover leest u hieronder meer.

Uw verstrekking van informatie

Bij de aanvraag voor zorg vragen we u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). De verstrekte gegevens gebruikt Balanskompass voor de verwerking van uw aanvraag, het uitvoeren van de zorgverlening en het nakomen van wettelijke regelingen.

Verstrekking van informatie aan derden

Balanskompass verstrekt zonder uw toestemming geen gegevens aan derden, mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering (volgens de Wet Meldcode) en/of de overdracht van zorgverlening.

Onze zorgverleners/ZZP ‘ers zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van deze gegevens volgens de Wet AVG. Al onze medewerkers werkzaam voor Balanskompass hebben dezelfde geheimhoudingsplicht. Via Balanskompass wordt alleen zorg in Nederland gegeven.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben opgeslagen (en of deze juist zijn), dan kunt u een overzicht daarvan bij ons opvragen. We verstrekken u de gegevens dan binnen vier weken. Als deze opgave onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen wij u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk indien deze gegevens op basis van wettelijke eisen (waaronder de wet WGBO) niet noodzakelijk bewaard moeten worden door de organisatie. Voor het verstrekken van zo’n overzicht kunnen wij van u een bijdrage in de kosten verlangen. U kunt een dergelijk verzoek indienen via een email.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hierbij houden wij ons aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet WGBO en wet WKKgz).

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Balanskompass, dan kunt deze klacht voorleggen aan de Functionaris Gegevensbescherming. Stuur uw klacht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zullen uw klacht binnen 10 werkdagen in behandeling nemen en u hierover informeren.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statistieken en onderzoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het door u gebruikte IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie van de privacyverklaring op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Balanskompass

25-05-2018